Egyesület alapítás

I. Egyesület fogalma

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

II. Létrehozás

Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása szükséges. Az alapszabályt pedig legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozattal tudja elfogadni. Alapító vagyon az egyesület alapításához nem szükséges. Az alapítás illetékmentes.

II.1. Az alapítás menete:

 • legalább 10 alapító tagnak ki kell mondani az egyesület megalakulását;
 • az alakuló ülésen el kell fogadni az Alapszabályt, és utána meg kell választani az egyesület képviselőjét és a tisztségviselőket, akiknek nevét, lakcímét a létesítő okiratnak és a jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmazni kell. A választás az alapszabály rendelkezése szerint lehet nyílt vagy titkos;
 • az alakuló ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely mellé a jelenlévő tagok nevét, címét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet kell felvenni és a bejegyzéshez mellékelni. A jegyzőkönyvnek egyértelműen tartalmazni kell, hogy az egyesület mikor, hány fővel alakult meg és tartalmaznia kell, hogy a tisztségviselőket hogyan választották meg;
 • a tisztségviselőknek elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük;
 • az egyesület az Alapszabály elfogadását követően tud kérelemmel fordulni az illetékes törvényszékhez a nyilvántartásba vétel végett.

 

II.2. Kérelem

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az eljáró bíróság megjelölését;
 • a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét);
 • a szervezet nevét, elnevezését;
 • a szervezet székhelyét;
 • a szervezet képviselőjének nevét, lakóhelyét;
 • a képviseleti jog terjedelmét;
 • a szervezet célját;
 • a szervezet célja szerinti besorolását
 • az alapszabály keltét;
 • a szervezet típusát.

Lehetőség van a szervezet valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítására is, ebben az esetben a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a jogi személlyé nyilvánított szervezeti egységgel kapcsolatos további adatok megadása is szükséges.

Csatolni kell a kérelemhez

 • a szervezet létesítő okiratát és
 • a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát.
 • továbbá szükség szerint
  • a jogi személy alapító jogi személyiségét igazoló okiratot és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okiratot is.
  • egyéb, főként a névválasztáshoz kötődő dokumentumokat
 • az egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyvét;
 • az egyesület alakuló ülésének jelenléti ívét
 • az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát (elfogadó nyilatkozat)

 

II.3. Név

Az egyesület neve kapcsán fontos kiemelni, hogy a névnek meg kell felelnie a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság elveinek.

 

II.4. Működés megkezdése

Az egyesület a nyilvántartásba vétellel (az erről szóló határozat jogerőre emelkedésével) kezdheti meg a működését!

A jogerőre emelkedés napját követően az adószám és a statisztikai számjel megállapításához szükséges adatokat a bíróság továbbítja az állami adóhatósághoz és a KSH-hoz, így az adószám és a statisztikai számjel kérését nem kell különállóan intézni.

Az adószám megszerzése után ugyanakkor az elektronikus hatósági ügyintézéshez (Ügyfélkapu) szükséges regisztrációt el kell végezni az okmányirodában, továbbá az alakulását követően 15 napon belül köteles az egyesület megnyitni a bankszámláját.

III. Alapvető szabályok

III.1 Tagok jogai és kötelezettségei

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően pedig a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

A tagok jogai

Az egyesület tagjait főszabályként egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik (amelyek főszabályként személyesen gyakorolhat), azonban az alapszabály különleges jogállású tagságot is meghatározhat (illetve a tagsági jogok gyakorlását képviselőn keresztül is lehetővé teheti).

A tag jogosult az egyesület közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

Fontos, hogy a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A tagok kötelezettségei

Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.

Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

III.2. Alapszabály

Az Alapszabályban meg kell határozni

 • a cél(oka)t;
 • tevékenységeket, amelyeket folytatni kíván a szervezet;
 • székhelyét;
 • szervezetét (döntéshozó és képviselő szervei működésének leírását);
 • a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módját és feltételeit;
 • ki kell tűnnie a szervezet önkormányzatiságának;
 • ki kell tűnnie a szervezet önkéntességének (illetve a kötelező vagy kényszerített tagság hiányának).

(A Ptk. szóhasználatában: )

 • a tag jogait és kötelezettségeit;
 • az egyesület szerveit és azok hatáskörét, továbbá a tagokra, a vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat;
 • a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a taggal szembeni eljárás szabályait vagy mindezeknek a mellőzését;
 • a közgyűlés összehívásának és lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a határozatok kihirdetésének szabályait; és
 • a szavazati jog gyakorlásának feltételeit.

 

III.3. Közgyűlés, küldöttgyűlés

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés vagy a küldöttgyűlés. Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő, meg kell határoznia a küldöttek választásának módját.

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (ülése nem nyilvános), ennél ritkább ülésezés nem írható elő.

A közgyűlés hatáskörébe kell, hogy tartozzon többek között

 • az alapszabály módosítása (3/4-es szótöbbséget igényel);
 • az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 • a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 • az éves költségvetés, beszámoló elfogadása; 

 

III.4. Ügyvezetés

Ügyvezető vagy az elnökség láthatja el.

Az elnökség legalább három tagból áll, határozatait a jelenlévők (legalább) egyszerű szótöbbségével hozza. Tagjait az egyesület tagjai közül kell választani, azonban az alapszabály felhatalmazása alapján lehetőség van, hogy az elnökség legfeljebb egyharmada az egyesület tagjain kívüli személyekből álljon.

Az ügyvezetés alapvető feladatai

 • az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 • a tagság nyilvántartása;
 • j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 • k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

NAPTÁR

2019. augusztus
h k s c p s v
     
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Sport Legyen a Tiéd! | 2016 - Magyar Asztalitenisz Szövetség

Az oldal használatához el kell fogadnod, a sütik használatát ezen az oldalon. tovább

Az SLT weboldal látogatásával Ön tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küldünk számítógépére, amely(ek) révén böngészője megjegyzi az oldal tartalmát, így a lehető leggyorsabb betöltődést biztosítja az Ön számára.

Bezár